Saturday, November 12, 2011

रथा तुज्यो घुडयो....!!

आयच्यान म्हजी परिक्षा सुरु जाली. साहित्य, कला हांची म्हाका ल्हानपणा पासनूच आवड. ती निर्माण जावंक तशें घरांत वातावरणूय आशिल्लें. पप्पाचीं नाटकां, चित्रां हें सगळें सतत दोळ्या मुखार उरतालें आनी नवें किदेंय निर्माण करपाची एक उमळशीक लागिल्ली उरताली. आयज जरी हांव पप्पा भशेन एक चित्रकार जालें ना तरी पूण ल्हान आसतना हांव खूब चित्रां काडटालें. ल्हान सान कवनां रचतालें, आनी हीच साहित्य अनी कलेची आवड म्हाका "कला" फांट्यांत घेवन गेली. म्हज्यानूय हेर खुबश्या भुरग्यां वरवीं "सायन्स" घेवं येतालें पूण साहित्या कडची ओड "आर्टस" कडेन घेवन गेली. इतिहास, मानशास्त्र हे सारके आवडीचे विशय शिकतनाच अर्थशास्त्रा सारको कठीण विशय लेगीत शिकलें. पूण हातूंत सगल्यां भितर म्हाका भासो खूब लागिच्यो जाल्यो. "कोंकणी" संस्कार घरातल्यांनूच जाल्ले पूण गीता शास्त्री नांवाचे शिक्षीकेक लागून "इंग्लेज" भास मानवपाक लागली, आनी म्हणनूच आयज हांव एक "कट्टर" कोंकणी मोगी जावन लेगीत म्हजें पदवीचें शिक्षण इंग्लेज वा इंग्लीश साहित्यान करतां, आनी हें शिकप म्हाका खूब आवडटा. इंग्लिशीचें साहित्य शिकतना कोंकणींत आमकां आनीक किदें जाय हाची जाणीव जाता. खरें म्हणल्यार आयज हांव आनीक एका विशयाचेर बरोवपाचें आशिल्लें. हांव ज्या गांवांत रावतां तो "बांदोडें" गांव दायजान भरिल्लो. वर्स भर हांगा किदें ना किदें जायत आसता. आतां थंडी पडूंक लागली आनी सगल्यो जात्रा सुरु जातात. आयज नागेशी हांगा जात्रा आसली. रथाचो "घुमचे कटर घुम" नाद परत एकदां म्हाका सांगून गेलो.." हांगा जल्माक येवंक नशीब जाय..." खऱ्यांनीच!! खूब अभिमान दिसता म्हाका हांव ह्या सोबीत वाठारांत जल्माक आयिल्या खातीर... 


रथ...
म्हजें साहित्य आनी कलेचें पिशें फकत घराकडल्यांनूच न्हय तर ह्या बांदोडें गांवांनूय दिलां. ह्या गांवान म्हाका घडयलां... म्हज्या गांवच्या ह्या सोबीत दायजाक म्हजो सलाम...

No comments:

Post a Comment