Saturday, November 12, 2011

रथा तुज्यो घुडयो....!!

आयच्यान म्हजी परिक्षा सुरु जाली. साहित्य, कला हांची म्हाका ल्हानपणा पासनूच आवड. ती निर्माण जावंक तशें घरांत वातावरणूय आशिल्लें. पप्पाचीं नाटकां, चित्रां हें सगळें सतत दोळ्या मुखार उरतालें आनी नवें किदेंय निर्माण करपाची एक उमळशीक लागिल्ली उरताली. आयज जरी हांव पप्पा भशेन एक चित्रकार जालें ना तरी पूण ल्हान आसतना हांव खूब चित्रां काडटालें. ल्हान सान कवनां रचतालें, आनी हीच साहित्य अनी कलेची आवड म्हाका "कला" फांट्यांत घेवन गेली. म्हज्यानूय हेर खुबश्या भुरग्यां वरवीं "सायन्स" घेवं येतालें पूण साहित्या कडची ओड "आर्टस" कडेन घेवन गेली. इतिहास, मानशास्त्र हे सारके आवडीचे विशय शिकतनाच अर्थशास्त्रा सारको कठीण विशय लेगीत शिकलें. पूण हातूंत सगल्यां भितर म्हाका भासो खूब लागिच्यो जाल्यो. "कोंकणी" संस्कार घरातल्यांनूच जाल्ले पूण गीता शास्त्री नांवाचे शिक्षीकेक लागून "इंग्लेज" भास मानवपाक लागली, आनी म्हणनूच आयज हांव एक "कट्टर" कोंकणी मोगी जावन लेगीत म्हजें पदवीचें शिक्षण इंग्लेज वा इंग्लीश साहित्यान करतां, आनी हें शिकप म्हाका खूब आवडटा. इंग्लिशीचें साहित्य शिकतना कोंकणींत आमकां आनीक किदें जाय हाची जाणीव जाता. खरें म्हणल्यार आयज हांव आनीक एका विशयाचेर बरोवपाचें आशिल्लें. हांव ज्या गांवांत रावतां तो "बांदोडें" गांव दायजान भरिल्लो. वर्स भर हांगा किदें ना किदें जायत आसता. आतां थंडी पडूंक लागली आनी सगल्यो जात्रा सुरु जातात. आयज नागेशी हांगा जात्रा आसली. रथाचो "घुमचे कटर घुम" नाद परत एकदां म्हाका सांगून गेलो.." हांगा जल्माक येवंक नशीब जाय..." खऱ्यांनीच!! खूब अभिमान दिसता म्हाका हांव ह्या सोबीत वाठारांत जल्माक आयिल्या खातीर... 


रथ...
म्हजें साहित्य आनी कलेचें पिशें फकत घराकडल्यांनूच न्हय तर ह्या बांदोडें गांवांनूय दिलां. ह्या गांवान म्हाका घडयलां... म्हज्या गांवच्या ह्या सोबीत दायजाक म्हजो सलाम...

Tuesday, November 1, 2011

हांव बेबदो

बेबदयावरवी
आज हांव
कविता
बरोवंक बसलां
सांगाताक ना
बाटली
कसलींच नशा
ना,
पुण पुस्तकांचें
वजें म्हाका
एका
बेबदयाक लकलयल्ले वरवी
लकयता,झेमयता..
आनी अशेंच किदें
बडबडपाक लायता..
ही पुस्तकांच
म्हजी बाटली
जाल्या आनी
पुस्तकांतलें तें
ज्ञान म्हजो
सोरो जांतुंत
हांव बुडत आसा...
बेबदयावरवी....

(खरी ही कवीता हावें तेरा ऄागस्ट २०१० ह्या दिसा बरयल्ली. जेन्ना एका इश्टान हरिवंशराय बच्चन हांच्या "मधुशाला" ह्या कवीता संग्रहातल्यो कांय वळी सांगल्यो तेन्ना हया कवीतेची याद जाली.)
Thursday, October 27, 2011

नवें सुरू करतनां....येवकार !

म्हज्या ह्या नव्या ब्लॉगांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करतां. फाटल्या वर्सा म्हज्या वाड दिसा हांवें म्हजे जिणेंतलो पयलो वयलो ब्लॉग सुरू केल्लो. तोवूय बी इंग्लिशींतल्यान. म्हाका दिशिल्लें, चड लोकां मेरेन म्हजे विचार पावतले जाल्यार इंग्लीश भास खूब गरजेची. ब्लॉग सुरू जालो. सुरवातेक खूब बरो प्रतिसाद मेळटालो. म्हजे कांय ब्लॉग्स “goanews.com” हे वॅबसायटीचेर प्रकाशीत जाले. थोडे दीस उमेद आशिल्ली. जशी-जशी जीण कार्यव्सस्त जायत गेली, तसो-तसो म्हजो ब्लॉग आनी म्हजें बरोवप उणें जायत गेलें. कांय दिसां पयलीं, हांवें ह्या आशळशीपणाचीं कारणां सोदपाचो येत्न केलो, आनी म्हजे नदरेंत अशें आयलें: जेन्ना हांव म्हजी आवयभास कोंकणी, हातूंतल्यान विचार व्यक्त करतां, तेन्नाच म्हजें लिखाण बरें जाता, आनी घडये ताचेच खातीर जावंये, म्हजें ह्या दोन तीन वर्सांनी कोंकणींतल्यान लिखाण खूब जालें.

“सुनापरांत” ह्या दिसाळ्याचेर "campus " ह्या खास तरणाट्यां खातीर आशिल्ल्या पानाचेर बरोवप जातालें. तेच प्रमाणें, म्हालगड्यांचे प्रेरणेन "फेसबूक" आनी "तरणो ब्लॉग" ह्या नांवा दोन स्तंभ सुनापरांतांत बरयले. तातूंतलो तरणो ब्लॉग आजून मेरेन चालू असा. बरयतां बरयतां खूब शिकूंकय मेळटा.

हें जालें कोंकणी लिखाणा बद्धल. पूण इंग्लिशीन येत्न करून लेगीत, तितलें बरें बरोवप जालें ना, आनी ताकाच लागून हांवें अशें थारायलें, -एक प्रयोग करून पळोवंचो. पेपरांत बरयतां तशें ब्लॉगाचेरूय बरोवन पळोवचें. खरें म्हणल्यार फाटल्या वर्सा जेन्ना हांवें म्हजो ब्लॉग सुरू केलो तेन्नाच मनांत एक ध्येय अशिल्लो, म्हजी भास, म्हजी संस्कृती, हें सगळें लोकां मेरेन पावोवप. पूण इंग्लीश ब्लॉगन तें इल्लेंय साध्य जालें ना वा अशें म्हणूं येता, की म्हजो focus मात्सो हाल्लो. पूण आतां हांव तशें जावंक दिवचें ना. ह्या ब्लॉगचें नांव सुद्धां "हांव म्हजें" आसा. म्हणल्यार ह्या ब्लॉगांत हांव कांय म्हजे अणभव बरयतलें आनी जें किदें "म्हजें" अशें असा तांची वळख वा तांचे विशीं बरयतलें. जावं तें मागीर गोंयच्या संबंदान वा गोंयच्या लोकांच्या संबंदान वा गोंयच्या सोबीत दायज विशीं, म्हणुनूच ह्या ब्लॉगाचें नांव "हांव म्हजें" ....


काल दिवाळी जाली. दिवाळी म्हणल्यार उजवाडाची परब. गोंयांत दिवाळी म्हणल्यार मुखेल चार दीस. दिवाळी, लक्ष्मी पुजन, पाडवो आनी भाउबीज. ह्या वर्सा लक्ष्मी पुजन आनी दिवाळी एकाच दिसा आयली. म्हजे खातीर दिवाळी म्हणल्यार घरांतल्या सगळ्यांनी एकठांय येवप आनी उमेदीन ही परब मनोवप. लक्ष्मी पुजन म्हणल्यार चिरमुल्यो!! :) पाडवो म्हणल्यार पोळे आनी भाउबीज म्हणल्यार भयण आनी भाव ह्या नात्याचो भोवमान आनी हय...!! खूब खूब भेटवस्तू!! ;)

गोंयांत हे दिवाळे कडेन आनीक एक प्रथा आसा, ती म्हणल्यार "देंडलो". पाडव्याच्या दिसा हो देंडलो घरा घरांत भोंवता आनी ताचो भोवमान करूंक घरांतली सवाशीण तांदूळ ,नाल्ल बी अशें ओंपता. ह्या देंडल्याच्याच "घण्चे कटर घण" ह्या आवाजान म्हाका हो ब्लॉग बरोवपाची स्फूर्त दिली. गोंयचें हें दायज अशेंच म्हाका प्रेरणां दित रावूं दी आनी म्हजे विचार तुमचे मरेन पावूं दी...:)

हो ब्लॉग येशस्वी करूंक जाय सांगात तुमचो, सांगात... मेळटलो न्ही !!!