Tuesday, November 1, 2011

हांव बेबदो

बेबदयावरवी
आज हांव
कविता
बरोवंक बसलां
सांगाताक ना
बाटली
कसलींच नशा
ना,
पुण पुस्तकांचें
वजें म्हाका
एका
बेबदयाक लकलयल्ले वरवी
लकयता,झेमयता..
आनी अशेंच किदें
बडबडपाक लायता..
ही पुस्तकांच
म्हजी बाटली
जाल्या आनी
पुस्तकांतलें तें
ज्ञान म्हजो
सोरो जांतुंत
हांव बुडत आसा...
बेबदयावरवी....

(खरी ही कवीता हावें तेरा ऄागस्ट २०१० ह्या दिसा बरयल्ली. जेन्ना एका इश्टान हरिवंशराय बच्चन हांच्या "मधुशाला" ह्या कवीता संग्रहातल्यो कांय वळी सांगल्यो तेन्ना हया कवीतेची याद जाली.)
No comments:

Post a Comment